Giấy mời Tham dự cuộc họp về triển khai kế hoạch tiếp nhận Tình nguyện viên khóa 2 của Văn phòng Chương trình Hòa Bình tại Việt Nam (Hiệu trưởng 20 trường) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc