Căn cứ Công văn số 192/HĐND ngày 03/4/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cho ý kiến việc xây dựng Nghị quyết quy định về tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Tên dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến: Nghị quyết quy định về tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian kết thúc việc lấy ý kiến: 12 tháng 5 năm 2023.
Rất mong các tổ chức, cá nhân, đơn vị quan tâm góp ý, các nội dung có ý kiến xin gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đính kèm dự thảo Nghị quyếtLiên kết bài viết gốc