Nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn Thành phố. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học Thành phố trong việc liên kết phối hợp, thúc đẩy các tổ chức, các lực lượng xã hội đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ngày 11/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Thành phố tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố giai đoạn 2022 – 2030.

Tham dự lễ ký kết có sự hiện diện của đại biểu khách mời PGS. TS. Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Về phía Hội Khuyến học Thành phố có Ông Nguyễn Huy Cận, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố; cùng các Ông Bà trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội khuyến học Thành phố. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Thành phố; cùng các Ông, Bà Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra buổi lễ còn có sự tham dự của Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

  Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng các văn bản và cơ chế chính sách thúc đẩy học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng tiêu chí và tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập, phát triển hội viên và tổ
chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học
tập. Đồng thời cũng rút kinh nghiệm và thống nhất tăng cường công tác phối hợp triển khai kế hoạch từng năm, tổ chức sơ kết công tác phối hợp để kịp thời chấn chỉnh và đánh giá kết quả thực hiện của kế hợp phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học Thành phố.

  Một số hình ảnh buổi Lễ ký kết:

Đại biểu Hội Khuyến học tham dự Lễ ký kết

Đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham dự Lễ ký kết

Ông Hồ Phú Bạc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học Thành phố giai đoạn 2018 – 2020

 

TS. Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Thành phố phát biểu về ý nghĩa, nội dung ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 2030

Ông Nguyễn Huy Cận, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, phát biểu về những nội dung, chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố giai đoạn 2022 2030 trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

PGS.TS. Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học VN phát biểu chỉ đạo

TS. Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Ông Nguyễn Huy Cận, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học VN, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố đại diện Hội Khuyến học Thành phố ký kết kế hoạch phối hợp 

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệmLiên kết bài viết gốc