Về đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Hiệu trưởng các trường Trung cấp, Cao đẳng trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc