Về việc nhận thẻ đeo của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc (Kính gửi: Cụm trưởng các Cụm chuyên môn, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các quận, huyện) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc