Về triển khai xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc