Về việc nhắc nhở cung cấp số liệu phục vụ Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phát triển năng lực, kỹ năng số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học khối ngoài công lập; Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các trường Trung cấp, Cao đẳng trực thuộc) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc