Về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thực Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc