Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm thực hiện báo cáo công tác phối hợp Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, cụ thể như sau:

1. Thực hiện báo cáo đầy đủ nội dung như sau:

– Công tác chỉ đạo, triển khai

– Kết quả đạt được

– Mô hình tiêu biểu phối hợp Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên

– Đánh giá chung (Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế)

– Đề xuất, kiến nghị

2. Thời gian nộp báo cáo:

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện tại đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Phòng Chính trị, tư tưởng (Chuyên viên Lương Cao Thúy Uyên, email: lctuyen.sgddt@tphcm.gov.vn, điện thoại: 0989950769) trước ngày 11/5/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị triển khai, thực hiện và nộp báo cáo về Sở đúng thời gian quy định./.Liên kết bài viết gốc