Thực hiện Công văn số 2021/ SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS và THPT năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các đơn vị nhận thông tin coi thi và chấm thi kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT
    – Các Trường, Trung tâm sử dụng tài khoản admin vào trang quanly.hcm.edu.vn.
    – Các nội dung chưa rõ, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.

    1. Đối với các trường, trung tâm có đăng ký thí sinh dự thi Nghề cấp THPT  (Thực hiện từ ngày 11/5/2023)
    Vào mục “QL Kỳ thi HS”, chọn “Thí sinh Dự thi (Nghề)”, nhấn nút “Dữ liệu thí sinh” để tải danh sách thí sinh của đơn vị dự thi Nghề để in phiếu báo thi

    2. Đối với các trường, trung tâm có đăng ký giáo viên làm cán bộ coi thi lý thuyết  (Thực hiện từ ngày 12/5/2023)
    Vào mục “QL HĐ CM GV”, chọn “DS GV Trường tham gia nghề PT”, chọn DS CB điều động coi thi lý thuyết để tải danh sách

    3. Đối với các trường, trung tâm có đăng ký giáo viên làm cán bộ coi thi, chấm thi thực hành  (Thực hiện từ ngày 13/5/2023)
    Vào mục “QL HĐ CM GV”, chọn “DS GV Trường tham gia nghề PT”, chọn DS CB điều động coi thi, chấm thi thực hành để tải danh sách

    4. Đối với các trường, trung tâm được chọn làm Điểm thi  (Thực hiện theo thời gian của mục 1, 2, 3)
    – Vào mục “QL Kỳ thi HS”, chọn “DS TS-Điểm thi (Nghề)”, nhấn nút “Dữ liệu thí sinh” để tải danh sách thí sinh dự thi Nghề tại Điểm thi
    – Vào mục “QL HĐ CM GV”, chọn “DS GV tại Điểm thi nghề PT”, chọn DS CB coi thi tại điểm thi lý thuyết, DS CB coi thi, chấm thi thực hành tại điểm thi để tải danh sách   
    – Vào mục “QL Kỳ thi HS”, chọn “DS TS-Điểm thi (Nghề)”, nhấn nút “Dữ liệu thí sinh” để tải danh sách thí sinh dự thi Nghề tại Điểm thi
    – Bấm vào liên kết để tải: văn bản, biên bản, biểu mẫu của Điểm thiLiên kết bài viết gốc