Về việc phối hợp thực hiện chương trình triển khai “Sản phẩm ứng tiền đóng học phí và cho vay mua thiết bị máy tính bảng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các quận – huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc