(THAY THẾ GIẤY MỜI SỐ 106) Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc