Đính kèm Kế hoạch số 3642/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2023 về tổ chức chương trình Hội thảo cho học sinh (nhất là trẻ em gái) và giáo viên tiếp cận kỹ năng số, định hướng nghề nghiệp liên quan đến công nghệ, khoa học, kỹ thuật thông qua các câu lạc bộ khoa học trong trường học.

Liên kết bài viết gốc