Tham dự tập huấn hè năm 2023 cho giáo viên các môn Sinh học, Công nghệ và Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, trường có phân hiệu GDTX về hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá học viên Chương trình GDTX lớp 8 và lớp 11 – Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc