Giấy mời về hướng dẫn nhập liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về thiết bị dạy học tối thiểu theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (công lập) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc