Báo cáo tham luận của Sở Khoa học công nghệ: " Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các Trường Đại học thành viên Hội đồng Hiệu trưởng phục vụ phát triển kinh tế xã hội TPHCM" – Hội Đồng Hiệu Trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc