Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tiêu chí công nhận trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại Thành phố Hồ Chí Minh;
       Căn cứ công văn số 2501/UBND-VX ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn hồ sơ xây dựng Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại Thành phố Hồ Chí Minh;
       Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Đoàn thẩm định trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”.
       Nhằm thẩm định, đánh giá các cơ sở giáo dục đang thực hiện Đề án trường chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xác định mức đạt các tiêu chí; đề nghị công nhận (công nhận lại) hoặc không công nhận nhà trường đạt tiêu chí thực hiện chương trình theo Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Đoàn thẩm định trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại các trường: THPT Nguyễn Hiền; THCS Nguyễn Văn Tố, Quận 10; THCS Lý Thánh Tông, Quận 8.
       Hình ảnh đoàn thẩm định thực hiện đánh giá trực tiếp tại trường THCS Nguyễn Văn Tố, Quận 10thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2017 – 2022 vào thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023. Đoàn bao gồm 11 thành viên. Trưởng đoàn: Ông Trần Ngọc Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học.


       Hình ảnh đoàn thẩm định thực hiện đánh giá trực tiếp tại trường THPT Nguyễn Hiềnthực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2017 – 2022 vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023. Đoàn bao gồm 11 thành viên. Trưởng đoàn: Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học.


       Hình ảnh đoàn thẩm định thực hiện đánh giá trực tiếp tại trường THCS Lý Thánh Tông, Quận 8thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2017 – 2022 vào thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Đoàn bao gồm 11 thành viên. Trưởng đoàn: Ông Phạm Quang Tâm, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học.

 Liên kết bài viết gốc