Về chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc