Về tham dự Hội thảo theo Công văn số 5181/BGDĐT-CSVC ngày 22/9/2023 của Bộ GDĐT (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Cụm trưởng chuyên môn khối THPT) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc