Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi tại Hội nghị chuyên đề Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Hội Đồng Hiệu Trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc