Về việc triển khai kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2023 – 2024 (giai đoạn 2 và giai đoạn 3) – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc