Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4338/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc