Về việc báo cáo các trường hợp viên chức đang thực hiện nhiệm vụ không đúng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng hoặc viên chức không phù hợp với vị trí việc làm theo quy định hiện hành – Phòng TCCB

Source link