Thông báo số 1 – Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố năm học 2023 – 2024. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc