Về việc báo cáo kết quả thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên theo Thông tư số 01, 02, 03 và 04/2021/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc