Giấy mời Tham dự tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý công tác tài chính – tài sản cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố năm học 2023 – 2024” (Kính mời Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường Trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc