Về đề nghị rà soát và dự trù kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu cho các khối lớp thực hiện CTGDPT năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc