Về việc nhắc nhở thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2023-2024_lần 3 (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc