Tham dự tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý công tác tài chính – tài sản cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố năm học 2023 – 2024" (Kính mời: Cán bộ phụ trách công tác tài chính của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc