Triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố theo Thông báo số 775/TB-VP ngày 05/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố – Hội Đồng Hiệu Trưởng các trường Đại Học

Liên kết bài viết gốc