Văn bản số 6396/SGDĐT-TCCB ngày 03/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2023 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc