1.Cử thành phần tham dự tập huấn-Mỗi trường cử 01 giáo viên phụ trách kiêm nhiệm công tác xã hội tham dự tập huấn, đăng ký danh sách trước ngày 03 tháng 11 năm 2023.-Đơn vị cung cấp thông tin giáo viên tham dự tập huấn vào đường dẫn sau: https://bit.ly/TAPHUANCTXH 2.Thời gian, địa điểm-Thời gian: 08 giờ 00, ngày 10 tháng 11 năm 2023 (01 ngày).-Địa điểm: Hội trường bệnh viện Trưng Vương, số 266 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.

Liên kết bài viết gốc