Về việc góp ý dự thảo Quyết định thành lập Tổ Công tác và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm quốc tế về giáo dục và đào tạo thu hút sinh viên khu vực và thế giới – Hội Đồng Hiệu Trưởng các trường Đại Học

Liên kết bài viết gốc