Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm Mô hình Trung tâm Kỹ năng và sáng tạo mô phỏng lâm sàng – Hội Đồng Hiệu Trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc