Về kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán dành cho cán bộ quản lý, giáo viên nhằm tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục Tiểu Học (khóa 2) – Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục

Liên kết bài viết gốc