Về lập dự toán, bố trí kinh phí và thủ tục thanh, quyết toán, chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023/NQHĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố (cập nhật, bổ sung) – Phòng Kế hoạch Tài chính

Liên kết bài viết gốc