Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế của đơn vị triển khai: tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên về mục đích, ý nghĩa, khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – 2024.

Liên kết bài viết gốc