Về triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc