Thông báo kết luận về kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc