Sáng ngày 06/12/2023, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Trưởng ban Thanh tra nhân dân của 236 đơn vị trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng tham gia tập huấn có các đồng chí trong Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã mời đồng chí Nguyễn Phan Bảo Khuyên – Chuyên viên Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh làm báo cáo viên.

 Hội nghị đã có 303 lượt người tham gia. Qua buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ công đoàn và Trưởng ban Thanh tra nhân dân các đơn vị đã nắm được những nội dung cơ bản trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là 12 nội dung công khai được quy định tại Điều 46 của Luật (có 2 nội dung mới bổ sung so với Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ); trình tự và cách thức thực hiện Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban TTND ở cơ quan, đơn vị được quy định tại Điều 61 của Luật.

 Liên kết bài viết gốc