Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Tổ chức Cán bộ

Liên kết bài viết gốc