Kính gửi:

– Chủ đầu tư trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Căn cứ Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

          Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học hướng dẫn các trung tâm ngoại ngữ tin học báo cáo hoạt động chuyên môn 6 tháng cuối năm 2023 và chấm điểm tiêu chí hoạt động chuyên môn đối với các trung tâm ngoại ngữ tin học trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Thực hiện báo báo cáo hoạt động chuyên môn 6 tháng cuối năm 2023 theo mẫu đính kèm.

2. Tự chấm điểm theo Tiêu chí hoạt động chuyên môn đối với các trung tâm ngoại ngữ tin học theo mẫu đính kèm; đối với cột minh chứng vui lòng ghi thông tin công văn, kế hoạch, số liệu … trung tâm đã thực hiện trong năm 2023.

3. Gửi tập tin Báo cáo và Tự chấm điểm bằng file PDF (có ký tên và đóng dấu của đơn vị) về Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học qua email: nhha.sgddt@tphcm.gov.vn trước ngày 15/01/2024.

Lưu ý: file báo cáo và tự chấm điểm lưu theo tên đơn vị. Ví dụ: TT ILA, TT YOLA, TT AV Á Châu

Các đơn vị vui lòng gửi kèm hình ảnh hoạt động để minh chứng cho các hoạt động trug tâm trong năm 2023.

Các vấn đề phát sinh hoặc thắc mắc cần trao đổi vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học (qua số điện thoại: 028.38221.418) để được hướng dẫn./.

 Liên kết bài viết gốc