Kiểm tra công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023 trên địa bàn Quận 4

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện triển khai Kế hoạch số 1968/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 7123/KH-SGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023 tại Quận 4. Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023 theo quy định tại Kế hoạch số 1968/KH-UBND. Kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Kiểm tra, đánh giá tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, kinh phí và nội dung hoạt động, hồ sơ lưu của trung tâm học tập cộng đồng tại các địa phương. Phối hợp cùng địa phương đề ra phương hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập nhằm duy trì và củng cố kết quả đạt được cho những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh hoạt động:

Hình 1: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Hình 2: Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Phó trưởng đoàn triển khai nội dung kiểm tra

Hình 3: Bà Phạm Thúy Hà, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 báo cáo kết quả công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023 trên địa bàn Quận 4

Hình 4: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Ủy viên Ban chấp hành Hội khuyến học Thành phố báo cáo kết quả kiểm tra công tác Hội khuyến học

Hình 5: Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 phát biểu trao đổi với đoàn kiểm tra về công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023 trên địa bàn Quận 4

Hình 6: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận kiểm tra

Hình 7: Quang cảnh làm việc của đoàn kiểm tra

 Liên kết bài viết gốc