KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, học viên và sinh viên; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc