Về hướng dẫn tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội và kiểm kê tài sản cuối năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Sở – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc