V/v góp ý dự thảo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, phát triển năng lực, kỹ năng số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục Thành phố giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc