Họp các Trường Đại học thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố đăng ký tham gia Hội đồng Khối ngành Khoa học Sự sống và Môi trường – Hội Đồng Hiệu Trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc