KHẨN: Về rà soát và cung cấp danh mục các dự án có nhu cầu đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2024 lĩnh vực giáo dục – đào tạo. – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc