KẾ HOẠCH: Về kiểm tra công tác mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2023 và thẩm định kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2024 các đơn vị trực thuộc – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc