Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT) thực hiện báo cáo sơ kết học kỳ I như sau:
1. Chuẩn bị
– Các đơn vị chọn liên kết dưới đây để tải tập tin đề cương để chuẩn bị trước nội dung và số liệu để nhập vào báo cáo.
  + Đề cương báo cáo sơ kết HKI của Phòng Giáo dục và Đào tạo
  + Đề cương báo cáo sơ kết HKI của Trường Trung học

– Các đơn vị sử dụng email hcm.edu.vn để thực hiện các báo cáo trực tuyến. 
– Đặt tên các tập tin báo cáo theo đúng quy định.
– Các nội dung chưa rõ, đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.
2. Báo cáo
– Chọn liên kết dưới đây để nhập báo cáo:
  + Báo cáo sơ kết HKI của Phòng Giáo dục và Đào tạo
  + Báo cáo sơ kết HKI của Trường Trung học

– Thời gian hoàn thành: 07/01/2024Liên kết bài viết gốc